Prístup k dokumentom

 

Podmienky prístupu k archívnym dokumentom ustanovuje zákon č. 395/2002 Z.z. (úplné znenie 503/2007 Z. z.) a podmienky štúdia upravuje bádateľský poriadok štátneho archívu, ktorý je prístupný v bádateľni. Prístup k archívnemu materiálu je bezplatný, poplatky za správne úkony sa vyberajú v zmysle Zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Archív pripraví príslušné množstvo archívneho materiálu na štúdium v rámci svojich prevádzkových možností priamo pri osobnej návšteve bádateľa. Výnimkou je štúdium matrík, ktoré sa predkladajú na štúdium výlučne vo forme mikrofilmov. Vzhľadom na počet čítacích strojov v bádateľni je potrebné termín štúdia matrík vopred osobne, resp. telefonicky objednať. Na štúdium sa predkladajú prevažne archívne fondy, ktoré sú sprístupnené archívnou pomôckou. V súčasnosti je bádateľom k dispozícii 214 archívnych pomôcok. Žiadateľ o vydanie správnej informácie môže archív navštíviť osobne, pričom priamo v bádateľni vypíše tlačivo žiadosti o poskytnutie správnej informácie, resp. za prítomnosti povereného pracovníka archívu vyhľadá príslušné podklady.

Záujemcovia sa môžu na archív obrátiť tiež písomne, emailovou poštou a elektronicky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. Návštevníci archívu môžu využívať služby knižnice archívu (knihy sa požičiavajú iba prezenčne na štúdium v bádateľni)  a fotolaboratória. Môžu tiež vyžiadať xerokópiu archívneho dokumentu, resp. požiadať o vyhotovenie kópie klasickou fotografickou technikou, alebo digitálnou technikou (skenovaním alebo digitálnym fotoaparátom a uložením digitálneho záznamu na príslušný nosič CD, DVD, USB kľúč žiadateľa). Poplatok za uvedené služby stanovuje cenník. Na základe povolenia riaditeľa archívu a dodržania stanovených podmienok, môžu záujemcovia v bádateľni využívať aj vlastné reprografické zariadenia. Archív môže prenajímať svoje priestory najmä na jednorazové podujatia, ako sú schôdze, prednášky, premietanie filmov, koncerty a iné kultúrne a spoločenské podujatia. Je možné prenajať priestory aj na usporiadanie viacdenných výstav v čase, keď je archív otvorený pre verejnosť.