Najčastejšie otázky

Kedy a ako sú archívne dokumenty sprístupnené bádateľom (návštevníkov)?

Bádateľom sú archívne dokumenty sprístupnené na základe dohovoru -  telefonicky, e-mailom alebo ústne aspoň jeden deň vopred, z dôvodu malej kapacity študovne (miesto najviac pre 4 bádateľov súčasne).

Je možné u Vás vybaviť potvrdenie o návšteve školy pre sociálne, či iné účely?

 

Áno, pokiaľ máme písomnosti (triedne katalógy, maturitné protokoly) požadovanej školy prevzaté. Žiadateľ pošle žiadosť s presnými údajmi – meno, priezvisko (ženy aj rodné priezvisko), dátum narodenia (nie rodné číslo), bydlisko (v čase štúdia, aj súčasnú adresu), názov školy, rozpätie rokov štúdia a účel na ktorý potvrdenie potrebujete.

Potrebujem nájsť stavebné a kolaudačné rozhodnutie rodinného domu, kde sa mám obrátiť?

 

V našej správe sa nachádzajú stavebné a užívacie povolenia v rámci agendy Okresných úradov z rokov 1923 - 1945, okresných národných výborov z rokov 1949 - 1975 a mestských národných výborov – Liptovský Mikuláš 1950 - 1965, Liptovský Hrádok – 0 a Ružomberok – 1950 - 1975 (neprístupný, nespracovaný a veľmi zle zachovaný fond). Časť stavebných povolení zo 60-tych rokov na stavby rodinných domov sme delimitovali na príslušné obce. Staršie stavebné povolenia vydával Štátny stavebný úrad v Liptovskom Mikuláši, ktorého písomnosti z rokov 1872 - 1922 a 1945 - 1948 sú v správe Štátneho archívu v Bytči, rovnako ako aj písomnosti slúžnovských úradov, v ktorých agende sa nachádzajú aj stavebné povolenia. Tu je však potrebné podotknúť, že pred rokom 1923 sa len zriedka vydávali stavebné povolenia na malé rodinné domčeky na vidieku.

Z akého obdobia máte v správe dedičskú agendu okresných súdov?

 

V našej správe sú tri okresné súdy: v Liptovskom Mikuláši, Liptovskom Hrádku a Ružomberku, ktorých dedičskú agendu sme prevzali len do roku 1954. Dedičské spisy z rokov 1955 - 1996 sú v správe Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši. Čo sa týka starších dedičských spisov, máme v správe všetky, ktoré sa zachovali. Z Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši je dedičská agenda zachovaná prakticky od roku 1873, resp. 1876. Z Okresného súdu v Liptovskom Hrádku sa dedičská agenda zachovala medzerovito. Máme k dispozícii tieto nekompletné ročníky: 1907, 1912 - 1914, 1916 - 1924 a samozrejme, aj keď nekompletne aj ročníky 1924 - 1954. Z Okresného súdu v Ružomberku sa dedičská agenda zachovala medzerovito od roku 1917, pričom z medzivojnového obdobia chýbajú celé ročníky spisov. Absencia dedičského spisu sa dá nahradiť jeho časťou – rozhodnutím, ktoré pri v rámci zápisu do príslušnej pozemkovej knihy zaradené aj do zbierky listín (pozemno-knižná agenda). V tomto prípade je ale potrebná kópia príslušnej vložky pozemkovej knihy (prípadne list vlastníctva).

Nájdeme u Vás staršie kúpnopredajné zmluvy, či iné vlastnícke dokumenty ku pôde?

 

Takéto písomnosti sú súčasťou pozemno-knižnej agendy okresných súdov. Agendu máme v správe z mikulášskeho okresného súdu z rokov 1872 - 1962 a z hrádockého súdu z rokov 1872 - 1948, pričom ročníky 1924 - 1962 je potrebné preveriť aj v oddelení pozemkovej knihy Správy katastra v Liptovskom Mikuláši, kde sa časť týchto písomností nachádza. Pozemno-knižnú agendu Okresného súdu v Ružomberku máme medzerovito zachovanú z rokov 1907 - 1948. Písomnosti po roku 1948 je potrebné hľadať na Správe katastra v Ružomberku.


Záznamy: 1 - 5 zo 5