Štúdium v archíve

 

Štúdium archívnych dokumentov upravujú platné legislatívne normy a bádateľský poriadok  Štátneho archívu v Bytči - pobočka Liptovský Mikuláš, ktorý upravuje nazeranie a štúdium archívnych dokumentov v bádateľni archívu.

Bádateľňa archívu umožňuje nazeranie do archívnych dokumentov a ich štúdium v dňoch pondelok až štvrtok v čase od 07. 30 do 15. 30 hod. Pri vstupe sa bádatelia zapisujú do knihy bádateľských návštev. Pri prvej návšteve, prípadne pri zmene témy štúdia vyplnia bádateľský list, ktorý tvorí súčasť evidencie bádateľov.

Na základe štúdia archívnych pomôcok uvedených v súpise archívnych fondov Štátneho archívu v Bytči - pobočka Liptovský Mikuláš si bádateľ vyberie na štúdium archívny materiál. Po vyplnení žiadanky na archívny materiál, dostane bádateľ požadovaný materiál na štúdium.

Bežné odpisy a výpis z archívnych dokumentov sa vybavujú na základe písomnej žiadosti, podanej poštou, osobne, či e-mailom v lehotách, ktoré stanovujú platné predpisy. Bádateľom sú archívne dokumenty sprístupnené na základe dohovoru -  telefonicky, e-mailom alebo ústne aspoň jeden deň vopred, z dôvodu malej kapacity študovne (miesto najviac pre 4 bádateľov súčasne).

Návštevníci archívu môžu využívať služby knižnice archívu (knihy sa požičiavajú iba prezenčne na štúdium v bádateľni). Môžu tiež vyžiadať xerokópiu archívneho dokumentu, pričom poplatky za uvedené služby stanovuje cenník. Na základe povolenia riaditeľa archívu a dodržania stanovených podmienok, môžu záujemcovia v bádateľni využívať aj vlastné reprografické zariadenia.